Öppet brev till Sveriges regering

För klimatet och folkhälsans skull – överge den livsfarliga och dyra kärnkraften

Regeringen har inlett ett arbete med syfte att underlätta för ny kärnkraft. Ett första steg är att ändra i Miljöbalken och Kärntekniklagen för att tillåta planering av kärnkraft på nya platser i Sverige.

Flera av remissvaren är kritiska till det mycket knapphändiga underlaget. Folkhälsomyndigheten anser sig inte kunna ta ställning till förslaget eftersom det helt saknas analyser av hur nya kärnkraftverk, utspridda över landet, kan komma att påverka människors hälsa.

Chalmers tekniska högskola saknar bland annat analyser av hur ansvar och kostnader för reaktorhaverier, sabotageskydd och ökad avfallshanteringen ska fördelas. De skriver ”.. ett så här tunt underlag kan anses stå i strid med ambitionen i regeringsformens bestämmelser om beslutsunderlag”. Detta tillsammans med ytterligare ifrågasättande av underlaget innebär att Chalmers inte kan tillstyrka förslaget.

Den pamflettartade promemorian är fylld av lovord över vad en kärnkraftsutbyggnad kan åstadkomma. Inget av påståendena verifieras med fakta och vissa är direkt felaktiga. Exempelvis redovisas inga fakta som talar för att ett kraftsystem byggt på kärnkraft skulle vara kostnadseffektivt. Även det återkommande påståendet att ny kärnkraft är avgörande för elektrifiering av industri och transporter saknar faktaunderlag.

Det mest häpnadsväckande påståendet är ”Förslaget har i sig ingen direkt påverkan på miljön, klimatet eller människors hälsa”. Den enda negativa påverkan som nämns är de olägenheter med schaktmassor, buller och trafik som uppstår när man behöver bygga ut lagren för olika typer av radioaktivt avfall.

Vi vill upplysa om att:

  • Mer kärnkraft kräver mer uranbrytning och/eller upparbetning av använt kärnbränsle. Båda är synnerligen miljö- och hälsoskadliga verksamheter.
  • Från alla kärnkraftverk släpps det ut radioaktiva ämnen som är klart skadliga för folkhälsan.
  • Risken för stora utsläpp vid reaktorhaverier är inte noll, inte ens för de hittills orealiserade SMR.
  • Kärnkraftsreaktorer spridda över landet kräver ökade transporter av farliga ämnen (radioaktivt bränsle och avfall) vilket ökar risken för negativ miljö- och hälsopåverkan.

Vi uppmanar regeringen att lägga Tidöavtalets energiavsnitt i papperskorgen och sluta envisas med dyr och farlig kärnkraft. Lyft blicken och se till Sveriges elförsörjning i stort! Det finns en enorm potential vad gäller energieffektivisering och sparande vilket gör att utbyggnad av både nät och elproduktion kan hållas på en rimlig nivå.

I en nyligen publicerad rapport från Chalmers om framtidens elsystem visas tydligt att ett system byggt på sol-, vind- och vattenkraft och tillhörande tekniker för lagring och effektreglering är det mest optimala vad gäller både kostnader och tidsåtgång för utbyggnad. All fakta talar för en massiv satsning på energieffektivisering och på förnybara energikällor med olika lagringsmöjligheter.

För miljöns, klimatets och folkhälsans skull uppmanar vi regeringen att byta spår. Låt energipolitiken bygga på vetenskap i stället för på partsinlagor från kärnkraftsindustrin!

Thordis Samuelsson, vice ordförande
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
2023-09-06

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.