Presentationer från energiseminariet den 27 april 2024

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Presentationer från energiseminariet den 27 april 2024

”Energi så in i Norden!” – öppet seminarium i Sundsvall den 27 april om vårt framtida energibehov och mix av olika energislag

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Energi så in i Norden!” – öppet seminarium i Sundsvall den 27 april om vårt framtida energibehov och mix av olika energislag

Kallelse till årsmöte

Tid: Söndagen den 14 april 2024 klockan 13.00
Plats: Digitalt och på Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40 i Stockholm)

Viktigt att anmäla deltagande före den 5 april till info@folkkampanjen.se eller 08-84 14 90, så att ni kan få möteslänk och handlingar inför mötet.

Dagordning

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av dagordning
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. föredragning av revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av budget
 15. behandling av förslag från styrelsen
 16. behandling av inkomna motioner
 17. fastställande av antal styrelseledamöter
 18. val av ordförande och kassör – val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 20. val av representation i Milkas
 21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
 22. val av valberedning, varav en utses som sammankallande
 23. övriga frågor som angivits i kallelsen
 24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Hoppas vi ses!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall inbjuder till visning av Maj Wechselmanns film den 6 mars. Fri entré.

Mer info se affisch

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall inbjuder till visning av Maj Wechselmanns film den 6 mars. Fri entré.

Föredrag: Kärnkraft och radioaktivitet

Här kan du ta del av Lars Bromans föreläsning under Höstmötet den 12 november i år. Han är ledamot i Folkkampanjens styrelse och docent i kärnfysik.

Presentationen Kärnkraft och radioaktivitet

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Föredrag: Kärnkraft och radioaktivitet

Insändare i Arbetarbladet

”Ny kärnkraft kommer bli dyrt för skattebetalarna”, det är rubriken på en debattreplik skriven av Mauritz Glaumann, styrelseledamot i Folkkampanjen.

”SD har skrivit en debattartikel där man menar att Gävle Energi skall erbjuda kärnkraftsel med motiveringen att den är stabil, säker och ger minimal miljöpåverkan. Dessvärre är kärnkraften bara ganska stabil och säker. Det har förekommit hundratals snabbstopp på grund av oväntade händelser under de senaste decennierna. Även de planerade underhållsstoppen har i många fall fått förlängas på grund av olika tekniska problem. Det har gjort att den svenska kärnkraftens årliga tillgänglighet (levererad effekt/installerad effekt) endast legat på 60–80 procent åren 2018–2022.”

Läs hela debattartikeln i Arbetarbladet

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Insändare i Arbetarbladet

Till Sveriges regering

Vi uppmanar regeringen att bygga sin klimatpolitik på vetenskap och beprövad erfarenhet. Klimatkrisen kräver stora och omedelbara förändringar. Förändringar som bland annat består i en effektivare användning av energi, energihushållning och ökad elektrifiering.

Det finns vetenskapligt och erfarenhetsmässigt underlag som visar att Sverige har alla förutsättningar att klara sitt elbehov med hjälp av förnyelsebara energikällor. Det är teknik som finns och fungerar och som förfinas och effektiviseras i rasande takt. Teknik som kan byggas ut direkt, ge oss all den el vi behöver och med hjälp av lagrings- och styrningsteknik kan leverera efterfrågad effekt under hela året. Allt detta till en mycket lägre kostnad än vad kärnkraft någonsin kan komma ner i.

Efter ett massivt lobbyarbete från kärnkraftsindustrin vill regeringen satsa våra skattepengar på farlig, dyr och ofärdig kärnkraftsteknik. Kärnkraft, oavsett typ, kommer alltid att ha stora miljö- och säkerhetsproblem, ta oerhört lång tid att bygga och bli mycket dyrare än vad el från de förnyelsebara källorna blir.

Lyssna på vetenskapen och tänk om!

Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen
Uttalande från höstmötet den 12 november

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Till Sveriges regering

Inbjudan till medlemsmöte med föredrag av Lars Broman

Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen inbjuder till årlig höstträff söndagen den 12 november 2023 klockan 13.

Klockan 13 inleds mötet med föredraget ”Kärnkraft och radioaktivitet” av Lars Broman, professor i fysik, Strömstad akademi och docent i kärnfysik, Göteborgs universitet.

Mötet sker i Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm) med möjlighet att delta digitalt via Zoom. Mötes-ID: 813 2956 1924 Lösenord: 077559

Länk för att delta: https://us06web.zoom.us/j/81329561924?pwd=LAxQHBYanxoNASXtsEDWVo9rrMbkaN.1

Föredraget avrundas senast vid 15, och då är de som vill välkomna att stanna kvar på en efterföljande diskussion på plats i Solidaritetshuset.

Vi bjuder på fika, men önskar ni anmäler att ni vill ha fika till info@folkkampanjen.se före den 10 november. Sprid gärna inbjudan till höstmötet till vänner och kontakter!

Varmt välkomna!
Styrelsen, Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen  

Följ oss gärna i vår öppna Facebookgrupp och på Sundsvallsgruppens öppna Facebooksida! Fler följare stärker motståndet mot kärnkraft-kärnvapen.
https://www.facebook.com/groups/894966291850821
https://www.facebook.com/SundsvallFolkkampanjen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till medlemsmöte med föredrag av Lars Broman

Öppet brev publicerat i flera media

Regeringens förslag till lagändringar för att kunna bygga mer kärnkraft i Sverige är så tunt att Folkhälsomyndigheten inte kan ta ställning och Chalmers avstyrker det, skriver Thordis Samuelsson. I ett öppet brev uppmanar hon regeringen att skrota planerna.

Läs hela debattartikeln i tidningen Syre

Artikeln är publicerad i flera tidningar, till exempel Jönköpings-posten och Borås tidning.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Öppet brev publicerat i flera media

Öppet brev till Sveriges regering

För klimatet och folkhälsans skull – överge den livsfarliga och dyra kärnkraften

Regeringen har inlett ett arbete med syfte att underlätta för ny kärnkraft. Ett första steg är att ändra i Miljöbalken och Kärntekniklagen för att tillåta planering av kärnkraft på nya platser i Sverige.

Flera av remissvaren är kritiska till det mycket knapphändiga underlaget. Folkhälsomyndigheten anser sig inte kunna ta ställning till förslaget eftersom det helt saknas analyser av hur nya kärnkraftverk, utspridda över landet, kan komma att påverka människors hälsa.

Chalmers tekniska högskola saknar bland annat analyser av hur ansvar och kostnader för reaktorhaverier, sabotageskydd och ökad avfallshanteringen ska fördelas. De skriver ”.. ett så här tunt underlag kan anses stå i strid med ambitionen i regeringsformens bestämmelser om beslutsunderlag”. Detta tillsammans med ytterligare ifrågasättande av underlaget innebär att Chalmers inte kan tillstyrka förslaget.

Den pamflettartade promemorian är fylld av lovord över vad en kärnkraftsutbyggnad kan åstadkomma. Inget av påståendena verifieras med fakta och vissa är direkt felaktiga. Exempelvis redovisas inga fakta som talar för att ett kraftsystem byggt på kärnkraft skulle vara kostnadseffektivt. Även det återkommande påståendet att ny kärnkraft är avgörande för elektrifiering av industri och transporter saknar faktaunderlag.

Det mest häpnadsväckande påståendet är ”Förslaget har i sig ingen direkt påverkan på miljön, klimatet eller människors hälsa”. Den enda negativa påverkan som nämns är de olägenheter med schaktmassor, buller och trafik som uppstår när man behöver bygga ut lagren för olika typer av radioaktivt avfall.

Vi vill upplysa om att:

 • Mer kärnkraft kräver mer uranbrytning och/eller upparbetning av använt kärnbränsle. Båda är synnerligen miljö- och hälsoskadliga verksamheter.
 • Från alla kärnkraftverk släpps det ut radioaktiva ämnen som är klart skadliga för folkhälsan.
 • Risken för stora utsläpp vid reaktorhaverier är inte noll, inte ens för de hittills orealiserade SMR.
 • Kärnkraftsreaktorer spridda över landet kräver ökade transporter av farliga ämnen (radioaktivt bränsle och avfall) vilket ökar risken för negativ miljö- och hälsopåverkan.

Vi uppmanar regeringen att lägga Tidöavtalets energiavsnitt i papperskorgen och sluta envisas med dyr och farlig kärnkraft. Lyft blicken och se till Sveriges elförsörjning i stort! Det finns en enorm potential vad gäller energieffektivisering och sparande vilket gör att utbyggnad av både nät och elproduktion kan hållas på en rimlig nivå.

I en nyligen publicerad rapport från Chalmers om framtidens elsystem visas tydligt att ett system byggt på sol-, vind- och vattenkraft och tillhörande tekniker för lagring och effektreglering är det mest optimala vad gäller både kostnader och tidsåtgång för utbyggnad. All fakta talar för en massiv satsning på energieffektivisering och på förnybara energikällor med olika lagringsmöjligheter.

För miljöns, klimatets och folkhälsans skull uppmanar vi regeringen att byta spår. Låt energipolitiken bygga på vetenskap i stället för på partsinlagor från kärnkraftsindustrin!

Thordis Samuelsson, vice ordförande
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
2023-09-06

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Öppet brev till Sveriges regering