Kallelse till årsmöte

Tid: Söndagen den 26 mars 2023 klockan 13.00
Plats: Digitalt på Zoom och på Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40 i Stockholm)

Viktigt att anmäla deltagande före den 18 mars till info@folkkampanjen.se
Dagordningen ser ni här och årsmöteshandlingarna skickas ut innan mötet.

Dagordning

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av dagordning
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. föredragning av revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av budget
 15. behandling av förslag från styrelsen
 16. behandling av inkomna motioner
 17. fastställande av antal styrelseledamöter
 18. val av ordförande och kassör – val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 20. val av representation i Milkas
 21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
 22. val av valberedning, varav en utses som sammankallande
 23. övriga frågor som angivits i kallelsen
 24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Hoppas vi ses!
Jan Strömdahl

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.