Höstmöte på temat Klimatrörelsen, fredsrörelsen och kärnkraften

Tid: Fredagen den 19 november 2021 klockan 15-17
Plats: På Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84264124581) och på Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm)

Somliga anser att ny kärnkraft är nödvändig för att rädda klimatet och elförsörjningen. Andra anser att ny kärnkraft är för långsam, dyr och farlig och att den kan bromsa satsningar på förnybar el. Bland forskare finns en viss oenighet och bland politiker en stor polarisering.

Inom klimatrörelsen finns en osäkerhet och en viss ovilja att ta i frågan. Inom fredsrörelsen finns också en tendens att avskilja kärnkraften från kampen mot kärnvapen.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen ser sig som en del av såväl klimatrörelsen som fredsrörelsen och tvekar inte när det gäller sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Men vi vill gärna få till en diskussion inom klimat- och fredsrörelserna.

Vi bjuder på fika.

Hjärtligt välkomna!

Jan Strömdahl, FMKK:s ordförande
jfstromdahl@gmail.com, 070-4388841

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höstmöte på temat Klimatrörelsen, fredsrörelsen och kärnkraften

FMKK:s styrelse hörs i kärnkraftsdebatten

Styrelseledamoten Roland von Malmborg skrev till P1 Nordegren och Epstein efter att Chalmers-professorn Christer Ekberg lobbade för ”4:e generationens” kärnkraft den 27 oktober.

”Till Nordegren och Epstein. Jag föreslår starkt att ni som allsidig kompensation för Christer Ekbergs ensidiga atomvurm tar in, i ert program, docenten i atomfysik Lars Broman, Falun, som offrat lönsam karriär, genom att hävda för atomindustrin obehagliga
fakta. Jag, Roland von Malmborg i Saltsjöbaden, kan också ställa upp, som lekman. Som 16-åring var jag för kärnkraft, sedan satte jag mig in i fakta, som att den ’försumbara radioaktiviteten’, nedströms Hanford-anläggningen, likt DDT, anrikades i näringskedjorna till en halv miljon gånger starkare i rovfågeläggens gula. I 60 år har jag följt atomkraftens
många aspekter.”

Läs hela hans inlägg

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FMKK:s styrelse hörs i kärnkraftsdebatten

Varför så tyst om kärnkraftverket i vårt grannland?

Lena Lagerstam, initiativtagare till Kärnkraftsfritt Bottenviken, skriver i Norrländska Socialdemokraten: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har nyligen skickat ett yttrande till finska Arbets- och näringsministeriet om Fennovoimas nya ansökan om bygglov för kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Vi vädjar till Finlands regering och riksdag att satsa på förnybar energi, energisparande och energieffektivisering i stället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.

De snabba klimatförändringarna kräver stora omställningar och tiden är knapp. Den finskryska reaktorn Hanhikivi 1 måste stoppas.

Varför är det så tyst i en fråga som berör oss alla och som lägger över ett tungt ansvar på kommande generationer?

Kärnkraftverket Hanhikivi1 skulle få negativa konsekvenser för vår livsmiljö och medföra ökad risk för terror, sabotage och spridning av kärnvapen. En stor och djup hamn har redan byggts på Hanhikivi längst upp i Östersjön.

Bottenvikens hav, kust och skärgård är en världsunik, känslig miljö. Ett kärnkraftverk skapar oro och skulle minska möjligheterna för näringar som grundar sin verksamhet på ren oförstörd natur, som giftfritt jordbruk, rennäring, yrkesfiske, natur- och kulturturism. Ett kärnkraftverk motverkar även kraven i EU:s ramdirektiv för vatten som gäller i både Finland och Sverige med syfte att skydda och förbättra vattenkvaliteten i de bägge medlemsstaternas kustvatten.

Hanhikivi1 skulle släppa ut stora mängder spillvärme, 2000 MW skulle belasta Bottenviken som redan stressas av miljöbelastning från bland annat industrier och ökande vattentemperaturer på grund av global uppvärmning. Reaktorn skulle bli den smutsigaste i Finland då den inte uppfyller Helsingforskonventionens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.

Fennovoima har lämnat in dokumentation för ett mellanlager för använt kärnbränsle i vattenbassänger. Något Esbo-samråd kommer inte att genomföras. Mellanlagret innebär stora risker och svenska myndigheter måste absolut kräva att få ge synpunkter i ett samråd. Livsfarligt, hett kärnavfall skulle ligga vid stranden utanför reaktorn och användas i mer än hundra år. Troligen skulle mellanlagret användas längre tid i väntan på deponering i ett slutförvar i 100 000 år. Det är 4000 generationer i framtiden som måste leva med det. En MKB för ett slutförvar tas fram först på 2040-talet. Skrämmande att Svensk Kärnbränslehantering AB:s förslag med kopparkapslar ska användas i Finland. Metoden är inte godkänd i Sverige på grund av riskerna för läckage.

Kärnkraftsprojektet Hanhikivi1 genomförs med ryska Rosatom som huvudentreprenör, de ska leverera en nyckelfärdig reaktor och ett upparbetat specialbränsle. Djupt oroande att en statlig koncern inom kärnkraft, kärnvapen, kärnbränsle, uranbrytning, anrikning och strålsäkerhet ska ha detta ansvar. Det finns en nära koppling mellan kärnkraft och kärnvapen. Hanhikivi1 skulle bidra till ökad geopolitisk instabilitet i regionen.

Rosatom har hittills inte kunnat uppfylla finska krav på säkerhet och regeringens behandling av bygglovsansökan har försenats flera år. Nu erkänner Fennovoima att ”till följd av den internationella karaktären är projektet förknippat med risker som hänför sig till internationell politik”.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken bildades för 10 år sedan och vi fortsätter kämpa till kärnkraftverket är stoppat!

Lena Lagerstam, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Varför så tyst om kärnkraftverket i vårt grannland?

Föreläsning: Regeringen måste signera och riksdagen måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu!

Tid: Söndagen den 26 september 2021 klockan 14-16
Plats: Sandlersalen, ABF-huset (Sveavägen 41), Stockholm

Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på klimat och miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad sjukvård.

55 stater har nu ratificerat FN:s konvention som förbjuder kärnvapen, vilket blev lag i FN-systemet i januari. Tyvärr hör Sverige inte till dessa fast Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att FN-konventionen inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet.

Detta möte är en del av en kampanj med syfte att samordna arbetet i en rad organisationer (hittills omkring 60) och pressa regeringen att signera avtalet och riksdagen att ratificera det för att Sverige tillsammans med andra icke-kärnvapenstater på sikt ska tvinga kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen avskaffa kärnvapnen.

Medverkande:
– Rolf Ekéus, före detta ambassadör och freds- och antikärnvapenförespråkare.
– Ingela Mårtensson, före detta liberal riksdagspolitiker och medlem i Kvinnor för Fred. Diskussion.

Musik:
Xavier Castro och Jan Hammarlund.

Arrangörer:
Arbetsgruppen Kärnvapenförbud.nu, Sveriges fredsråd

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Regeringen måste signera och riksdagen måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu!

Uttalande

Svensk kärnkraft har gått på övertid i 11 år. Det hade inte skadat om den tvingats släcka ner 2024. Det hade stimulerat skarpa besparingar, effektiviseringar och utbyggnader av förnybar energi.

Ändå välkomnar vi att regeringen godkänner en utökning av mellanlagret i Oskarshamn. Det behöver inte tas i bruk om kärnkraften går i konkurs.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
2021-08-26

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uttalande

Folkkampanjen deltar i digitala Almedalen 2021

Kan kärnkraften rädda klimatet?

Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK
Dag: 6/7 2021 14:00-15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Ämnesområden: Energi, Klimat/miljö
Språk: Svenska

Plats: Digitalt evenemang

Det finns de som tror på kärnkraften som räddare av klimatet och elförsörjningen. Fyra av riksdagspartierna ansluter sig till den tron. Vi menar att det behövs en folkbildningsinsats kring kärnkraften.

Genom fem åttaminutersföreläsningar och lika många och långa diskussionspass vill vi granska kärnkraften och dess konsekvenser med hjälp av några av Sveriges främsta experter. De fem områden vi går igenom är följande: 1. Kärnkraftens och alternativens framtid. 2. Har alla glömt kärnkraftens ”osannolika” risker? 3. Kärnavfallet – ett globalt problem för dagen och all framtid. 4. Drömmen om små söta och billiga atomreaktorer. 5. Kärnkraften och dess siamesiska tvilling, kärnvapen.

Medverkande:

  • Tomas Kåberger
  • Lars Broman
  • Johan Swahn
  • Wolfgang Ranke
  • Maj Wechselmann
  • Jan Strömdahl (moderator)
Kontaktperson: Jan Strömdahl, ordförande FMKK, 070-4388841, jfstromdahl@gmail.com
#hashtagg: #elenergi, #förnybart, #kärnkraft


Varmt välkomna till kärnkraftsseminariet i Almedalen!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen deltar i digitala Almedalen 2021

Upprop från kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Arbetsgruppen för Kärnvapenförbud. Nu! inbjuder fortsatt folkrörelser och enskilda att delta i denna rikskampanj och skriva under dess upprop för att regeringen snarast ska signera och riksdagen ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. Läs hela uppropet här.

Vill du skriva under? Hör av dig till sammankallande för kampanjen tillika FMKK:s ordförande Jan Strömdahl, jfstromdahl@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Upprop från kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Möte om rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelser och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Tid: Tisdagen den 25 maj klockan 18-20
Plats: Zoom med länken https://us02web.zoom.us/j/83916412738?pwd=YnVmMzRyeGloTTlnK3M3YXp4WDRpUT09

Talare:

  • Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Ökar kärnvapenhotet?
  • Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Varför behövs FN-konventionen?
  • Karin Utas Carlsson, Fredens Hus Göteborg. Kampanjen: bakgrund, syfte och vision.

Moderator:

  • Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN, erhöll 2017 Nobels Fredspris för sitt arbete som lett fram till avtalet den 7 juli 2017. Tyvärr har Sverige ännu inte signerat och ratificerat det. Över 50 stater
har gjort det och den 22 januari i år trädde avtalet i kraft och blev internationell lag. Den här lagen ger möjligheter att påverka världssamfundet och politiken.

Ett antal enskilda personer och organisationer har redan beslutat sig för att stödja ett upprop som utmynnar i ovan nämnda uppmaning till regering och riksdag. Under mötet kommer det slutliga uppropet att beslutas och ny arbetsgrupp utses. Kampanjen kommer inte att konkurrera med de organisationer och nätverk som redan arbetar med frågan utan komplettera arbetet genom att sprida det till nya grupper och samordna det
för ökad kraft och påverkan.

Ingen anmälan. Ingen kostnad.

Kontakt och svar på frågor:
Karin Utas Carlsson; k.utas.carlsson@gmail.com, 0760-30 86 00

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Möte om rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Manifestationer på Tjernobyldagen

På Tjernobyldagen, den 26 april, samlades medlemmar i Folkkampanjen på flera håll i landet för att minnas och informera om att det har gått 35 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Uppskattningsvis 600 000 människor dog under uppröjningsarbeten, hur många tusentals människor som skadades och senare dog är okänt.

I Laholm manifesterade tolv personer på Stortorget klockan 12. Inledningsvis talade Gunaino Enqvist och megafonen förstärkte hennes röst, hennes ord, på torget som under pandemin samlade färre folkskaror än tidigare. Även Susanne Gerstenberg höll ett kort tal som slutade med: ”… Klimatet räddar vi med besparingar, effektiviseringar och en snabb utbyggnad av förnybar energi”. Avslutningsvis hölls en tyst minut för alla dem som hade mist sina liv vid uppröjningsarbeten och på grund av strålningssjukdomar. Kransen ”Minns Tjernobyl” får sitta igen i Gamla Rådhusets fönstergaller.

Läs också Laholmgruppens debattartikel i Hallandsposten.

Manifestationer skedde också i Stockholm och Helsingfors.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Manifestationer på Tjernobyldagen

Maj Britt Theorin har gått bort (1932-2021)

Maj Britt Theorin 2013. Foto: Bengt Oberger

Ända till slutet kämpade hon för en fredlig och jämställd värld utan kärnvapen. Hon var socialdemokratisk riksdagsledamot 1971-1995 och Europaparlamentariker 1995-2004. Liksom Alva Myrdal (1902-1986) och Inga Thorsson (1915-1994) höll hon fast vid sin vision om en kärnvapenfri värld i hela sitt liv. Hon innehade tjänsten som nedrustningsambassadör (1982-91) och var bland annat ordförande för FN:s expertkommission för kärnvapen (1989-90). Som enda kvinna deltog hon i Canberra-kommissionen (1995-96) för en kärnvapenfri värld. I dag har kommissionens detaljerade plan för vägen att bli av med kärnvapen glömts bort. Den måste dock ses om en av föregångarna till konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW), skriver Internationella Fredsbyrån (IPB) som Maj Britt var ordförande för 1992-2000. In i det sista försökte hon påverka sitt parti och den svenska regeringen att underteckna FN:s TPNW. Folkkampanjen och fredsvännerna i Sverige och hela världen sörjer Maj Britt Theorin. Vi vill fortsätta arbeta för fred med henne som inspiration och förebild.

Susanne Gerstenberg för Folkkampanjens styrelse

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Maj Britt Theorin har gått bort (1932-2021)