Möte angående kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelser och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

När: Tisdagen den 25 maj kl 18.00- 20.00
Var: Zoom med länken https://us02web.zoom.us/j/83916412738?pwd=YnVmMzRyeGloTTlnK3M3YXp4WDRpUT09

Talare:

  • Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Ökar kärnvapenhotet?
  • Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Varför behövs FN-konventionen?
  • Karin Utas Carlsson, Fredens Hus Göteborg. Kampanjen: bakgrund, syfte och vision.

Moderator:

  • Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN, erhöll 2017 Nobels Fredspris för sitt arbete som lett fram till avtalet den 7 juli 2017. Tyvärr har Sverige ännu inte signerat och ratificerat det. Över 50 stater
har gjort det och den 22 januari i år trädde avtalet i kraft och blev internationell lag. Den här lagen ger möjligheter att påverka världssamfundet och politiken.

Ett antal enskilda personer och organisationer har redan beslutat sig för att stödja ett upprop som utmynnar i ovan nämnda uppmaning till regering och riksdag. Under mötet kommer det slutliga uppropet att beslutas och ny arbetsgrupp utses. Kampanjen kommer inte att konkurrera med de organisationer och nätverk som redan arbetar med frågan utan komplettera arbetet genom att sprida det till nya grupper och samordna det
för ökad kraft och påverkan.

Ingen anmälan. Ingen kostnad.

Kontakt och svar på frågor:
Karin Utas Carlsson; k.utas.carlsson@gmail.com, 0760 30 86 00

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Möte angående kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Manifestationer på Tjernobyldagen

På Tjernobyldagen, den 26 april, samlades medlemmar i Folkkampanjen på flera håll i landet för att minnas och informera om att det har gått 35 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Uppskattningsvis 600 000 människor dog under uppröjningsarbeten, hur många tusentals människor som skadades och senare dog är okänt.

I Laholm manifesterade tolv personer på Stortorget klockan 12. Inledningsvis talade Gunaino Enqvist och megafonen förstärkte hennes röst, hennes ord, på torget som under pandemin samlade färre folkskaror än tidigare. Även Susanne Gerstenberg höll ett kort tal som slutade med: ”… Klimatet räddar vi med besparingar, effektiviseringar och en snabb utbyggnad av förnybar energi”. Avslutningsvis hölls en tyst minut för alla dem som hade mist sina liv vid uppröjningsarbeten och på grund av strålningssjukdomar. Kransen ”Minns Tjernobyl” får sitta igen i Gamla Rådhusets fönstergaller.

Läs också Laholmgruppens debattartikel i Hallandsposten.

Manifestationer skedde också i Stockholm och Helsingfors.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Manifestationer på Tjernobyldagen

Maj Britt Theorin har gått bort (1932-2021)

Maj Britt Theorin 2013. Foto: Bengt Oberger

Ända till slutet kämpade hon för en fredlig och jämställd värld utan kärnvapen. Hon var socialdemokratisk riksdagsledamot 1971-1995 och Europaparlamentariker 1995-2004. Liksom Alva Myrdal (1902-1986) och Inga Thorsson (1915-1994) höll hon fast vid sin vision om en kärnvapenfri värld i hela sitt liv. Hon innehade tjänsten som nedrustningsambassadör (1982-91) och var bland annat ordförande för FN:s expertkommission för kärnvapen (1989-90). Som enda kvinna deltog hon i Canberra-kommissionen (1995-96) för en kärnvapenfri värld. I dag har kommissionens detaljerade plan för vägen att bli av med kärnvapen glömts bort. Den måste dock ses om en av föregångarna till konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW), skriver Internationella Fredsbyrån (IPB) som Maj Britt var ordförande för 1992-2000. In i det sista försökte hon påverka sitt parti och den svenska regeringen att underteckna FN:s TPNW. Folkkampanjen och fredsvännerna i Sverige och hela världen sörjer Maj Britt Theorin. Vi vill fortsätta arbeta för fred med henne som inspiration och förebild.

Susanne Gerstenberg för Folkkampanjens styrelse

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Maj Britt Theorin har gått bort (1932-2021)

Välkommen till digitalt årsmöte!

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
4. fastställande av dagordning
5. val av ordförande och sekreterare för mötet
6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning
8. föredragning av revisorernas berättelse
9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. disposition av resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. presentation av valberedningens förslag och
fastställande av tid för slutlig nominering
13. fastställande av verksamhetsplan
14. fastställande av budget
15. behandling av förslag från styrelsen angående
stadgeändring
16. behandling av inkomna motioner
17. fastställande av antal styrelseledamöter
18. val av ordförande och kassör – val av övriga
styrelseledamöter och ersättare
19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
20. val av representation i Milkas
21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av
den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
22. val av valberedning, varav en utses som
sammankallande
23. övriga frågor som angivits i kallelsen
24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Möteshandlingar (som PDF:er)

Ring eller mejla info@folkkampanjen.se för mer information.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till digitalt årsmöte!

Debattartiklar: ”Fukushima 10 år efter katastrofen”

Tidningen Syre: 11 mars

”Den 11 mars 2011 drabbas Japan av den kraftigaste jordbävning man dittills uppmätt. En enorm flodvåg skapas och sveper in längs Japans östkust. En halv miljon människor tvingas lämna allt och fly, närmare 16 000 människor dör. Många av dem som evakuerades kommer aldrig att kunna återvända.” Det skriver bland andra Måna Wibron, ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Sundsvall.

https://tidningensyre.se/2021/11-mars-2021/fukushima-10-ar-efter-katastrofen/

Dalademokraften: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-karnkraft-ar-i-grunden-farligt-trots-alla-sakerhetssystem

Göteborgsposten: www.gp.se/1.42773075

Landets Fria: https://landetsfria.nu/2021/nummer-205/glom-inte-fukushima/

Norran: https://norran.se/artikel/det-finns-ingen-anledning-att-forlanga-karnkraftsepoken/j86oq7qr

Sundsvalls Tidning: https://www.st.nu/artikel/debatt-tio-ar-efter-fukushima-det-ar-viktigt-att-vi-inte-glommer-for-att-undvika-nya-katastrofer

Miljömagasinet: nr 10.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Debattartiklar: ”Fukushima 10 år efter katastrofen”

”Mer kärnkraft? – tänk på det här först”

I dessa bistra vintertider, när KD, L, SD och M aggressivt agiterar för nya kärnreaktorer i Sverige, bör några av kärnkraftens alla problematiska aspekter lyftas. Varifrån ska vi ta uranet? Kanske ska vi öppna urangruvor i vackra, uran-rika Jämtland? Nja, troligare är väl att vi fortsätter att hämta uranet ”nånannanstans” ifrån, så att svenska elkonsumenter inte behöver oroas av de människor som tvingas andas in urandammet.

Läs insändaren i Västerbottens Folkblad

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Mer kärnkraft? – tänk på det här först”

Orealistiskt för Sverige med utbyggd kärnkraft

Kärnkraftstekniken är dyr, har stora risker, är känslig för driftsstörningar och kräver statlig prisreglering av elmarknaden. De reaktorbyggen som pågår i Europa har blivit plattformar för ryska och kinesiska intressen, skriver Åsa Moberg.

Läs debattartikeln i Dagens Industri.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Orealistiskt för Sverige med utbyggd kärnkraft

FN:s kärnvapenförbud trädde ikraft

Den 22 januari 2021 firades FN:s kärnvapenförbud på bland annat Söder Mälarstrand i Stockholm. Vi skålade för framgången men beklagade att Sverige inte är med på båten.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FN:s kärnvapenförbud trädde ikraft

Medlemsnytt

Medlemsnytt Medsols med en kallelse till årsmötet den 11 april 2021 är utskickat till Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens medlemmar.

I utskicket skriver Jan Strömdahl om kärnvapenkonventionen, Lena Lagerstam om Kärnkraftsfritt Bottenviken, Maj Wechselmann om filmen Atomen i mänsklighetens tjänst, Britta Kahanpää om kärnkraftsavfallet, My Leffler om en manifestation, Ulla Klötzer om Finland och Susanne Gerstenberg gör ett par internationella nedslag.

Medsols Medlemsnytt 2020

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Medlemsnytt

Tänk att få fira något i januari!

Det är en märklig tid vi lever i. Coronans konsekvenser påminner om vad som kan hända om radioaktiviteten släpps lös. Förhoppningsvis dock inte lika långlivade. Och möjliga att hämma med vaccin.

Vi har haft ett år som präglats av att kärnkraft och kärnvapen både flyttat fram sina
positioner och mött ökat motstånd. Kärnkraftskramarna har försökt exploatera drömmen
om små, billiga och ofarliga anläggningar som ska rädda klimatet. Verkligheten visar att
förnybar elproduktion blir alltmer överlägsen när det gäller effektivitet, kostnader, säkerhet, snabbhet och utsläpp. Även de drömda småverken skulle generera avfall som måste förvaltas i 100 000 år. Ingenstans i världen är det problemet löst även om finnarna påstår det efter att ha kopierat den svenska KBS-3 modellen som inte är godkänd i Sverige.

Avvecklingen av den svenska kärnkraften pågår i takt med att investeringsviljan, lönsamheten och behovet minskar. När det gäller behovet borde vi ta hänsyn till att behovet måste anpassas till klimat och hållbarhet. I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot. En ny elbil måste därför ersätta fyra gamla fossilbilar. Motsvarande gäller på andra områden. Avvecklingstakten bör därför kunna öka.

Kärnkraftens siamesiske tvilling (maskulinum!) kärnvapnen genomgår också en förändring mot mindre och effektivare. Här handlar det om verklighet och det är USA som anför utvecklingen – också när det gäller att motarbeta fred och nedrustning. Det var också USA och Nato som hindrade Sverige och många andra länder från att signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud.

Nu hindrar det inte att kärnvapenförbudet blir internationell lag den 22 januari efter att 50 länder ställt sig bakom. Det blir en viktig dag att fira. Och vi ska göra det globalt!

Jan Strömdahl
ordförande

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tänk att få fira något i januari!