Välkommen till årsmöte den 14 april 2019!

Härmed kallas du till Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens årsmöte.

Tid: Söndagen den 14 april klockan 10.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm.

Anmäl dig gärna till kansliet så att vi vet hur många som vill ha lunch. Telefon: 08-84 14 90 eller e-post: info@folkkampanjen.se

Lördagen den 13 april kl 14.00 har vi ett öppet styrelsemöte dit du är hjärtligt välkommen!

Valberedningen vill påminna om att du kan nominera till styrelsen. Dan Westin, sammankallande i valberedningen tar gärna emot samtal från dig. Telefon 0176- 106 17 eller e-post: westin.dan@hotmail.com

Du kan också skriva motioner, skicka in dem så att vi har dem senast den 9 mars.

Hoppas vi ses den 13-14 april!
Styrelsen

 

Bästa kärnkraftsmotståndare runt om i världen!

VI BER ER OM HJÄLP ATT STOPPA DEN KÄRNKRAFTSGALENSKAP SOM PÅGÅR I FINLAND GENOM ATT UNDERTECKNA EN PETITION RIKTAD TILL DE FINLÄNDSKA BESLUTSFATTARNA – sprid gärna budskapet så brett som möjligt.  DET ÄR BRÅDSKANDE!

 • OL3 EPR-reaktorn som byggs av det franska företaget Areva är 10 år försenad och kostnaderna har stigit skyhögt. Det råder osäkerhet om den elproduktionen som är planerad att starta i september 2019 kan förverkligas.

 

 • Fennovoimas planer på att bygga en rysk 2GW AES-2006reaktor (pressurized water reactor), Hanhikivi 1, i norra Finland, är problemdrabbad. Enligt planerna skall kärnkraftverket tas i bruk år 2024. Kostnaderna, ursprungligen uppskattade till 5 miljarder €, har stigit till 6.5 – 7 miljarder €. Tillståndsprocessen skulle vara avslutad år 2018, men är försenad eftersom Rosatom inte har klarat av att lämna in alla nödvändiga dokument i tid. Fennovoima uppger att de dokument som saknas kommer att lämnas in i slutet av år 2020.

 

 • År 2020 planerar Finland att starta sitt slutlager för använt kärnbränsle, Onkalo, det första i sitt slag i världen. Detta trots att metoden för anläggningen baserar sig på samma KBS-3-koncept som för Sveriges del avvisades av svenska Miljödomstolen i januari 2018. Detta anmärkningsvärda beslut har inte haft någon inverkan på Onkalo-projektet i Finland.

 

Här nedan finns den fullständiga petitionstexten som skall överlämnas under våren 2019 till de finska beslutsfattarna tillsammans med underskrifter som samlas i Sverige.

Petitionen skall undertecknas endast av ORGANISATIONER/RÖRELSER/GRUPPER (inte enskilda personer)

Den slutliga petitionen med alla underskrifter kommer att skickas ut till alla undertecknare.

Vi ber er att meddela oss om ert deltagande SENAST DEN 15 DECEMBER genom att skicka ett e-postmeddelande till

ullaklotzer(at)yahoo.com

Vi behöver följande uppgifter:

 • Organisationens/rörelsens/gruppens namn
 • Namn och e-postadress för en kontaktperson
 • Land

Vi hoppas innerligt på ert stöd!

Lena Lagerstam, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Sverige, lena.lagerstam(at)telia.com

 Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft & kärnvapen, Sverige, jfstromdahl(at)gmail.com

 Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft – Finland, ullaklotzer(at)yahoo.com

 Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland, lea.launokari(at)nettilinja.fi

 Oleg Bodrov, the Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland, Sosnovy Bor, Leningrad Oblast, Ryssland, bodrov(at)greenworld.org.ru

*

Till Finlands president, regering och riksdag

Vi, de organisationer och rörelser från hela världen som har undertecknat denna appell, har med stor oro följt kärnkraftens utveckling i Finland.

OL3, den EPR-reaktor (European Pressurized Reactor) som byggs i Finland, och som levereras av det franska företaget Areva, är 10 år försenad. Kostaderna har exploderat från nyckel-i-handen priset 3.2 miljarder € till närmare 10 miljarder €. Den slutliga testfasen har upprepade gånger fördröjts och det råder osäkerhet om den reguljära elproduktionen, som skulle inledas i september 2019, kommer att förverkligas.

Fennovoimas planer på att bygga en rysk 1.2GW AES-2006 reaktor (pressurized water reactor), Hanhikivi 1, i norra Finland, är problemdrabbad. Enligt planerna skall kärnkraftverket tas i bruk år 2024. Kostnaderna, ursprungligen uppskattade till 5 miljarder €, har stigit till 6.5 – 7 miljarder €. Tillståndsprocessen skulle vara avslutad år 2018, men är försenad eftersom Rosatom inte har klarat av att lämna in alla nödvändiga dokument i tid. Rosatom saknar ett avtal för kärnkraftverkets automationssystem, som är avgörande för kraftverkets säkerhet. I en nyligen publicerad rapport från finska Strålsäkerhetscentralen (STUK) kritiseras projektets säkerhetskultur. Fennovoima uppger att de saknade dokumenten kommer att lämnas in i slutet av år 2020.

Kärnkraftverk är alltför dyra för att kunna byggas utan avsevärda öppna eller dolda understöd. Hanhikivi 1-reaktorn finansieras delvis av den ryska Nationella Välfärdsfonden (2.4 miljarder €).

Dessa finska projekt utgör exempel på ett ofattbart slöseri med pengar och tid. Tidsanvändningen och miljarderna skulle betjäna världen bättre om de investerades I förnybar energi och energieffektivitet. Vi motsätter oss å det bestämdaste byggandet av nya kärnkraftverk i Finland och annanstans i världen eftersom:  

 Kärnkraften är alltför dyr

 • Kostnaderna för förnybar energiproduktion har under de senaste fem åren sjunkit rekordlågt. År 2016 ökade den globala kärnkraftskapaciteten med endast 9GW. Sol- och vindenergin ökade med 75GW respektive 55GW.
 • Förseningarna vid kärnkraftsbyggena och de stigande kostnaderna, på grund av myndigheternas nya säkerhets- och andra krav, gör att kärnkraftsprojekt är alltför riskfyllda för privata investerare. Därtill är kostnaderna för slutdeponeringen av utbränt bränsle och nedmonteringen av stängda kärnkraftverk enroma och rätt oförutsägbara.

År 2017 fick den franska regeringen skjuta till 5,3 miljarder € för att rädda den statligt ägda kärnkraftskoncernen Areva, som tekniskt gick i konkurs efter en kumulativ förlust på över 10 miljarder euro över sex år.

 • Ävenså år 2017, gjorde det största kärnkraftsföretagets, det japanska Toshiba konglomeratets, dotterföretag Westinghouse konkurs.

2. Kärnkraften är ingen lösning på klimatförändringsproblemet

 Kärnkraftverk kan inte byggas tillräckligt snabbt för att ha någon betydande inverkan på klimatförändringen. CO2 utsläppen kan reduceras betydligt snabbare om de pengar som investeras i kärnkraft istället används för förnybar energi och energieffektivitet.

Kärnkraftsindustrin gör ännu reklam för små modulära reaktorer (SMR), med en kapacitet på 50-300 MW, som en möjlighet att tackla klimatproblemet. Det är osannolikt att dessa kommer att vara ekonomiskt tillgängliga innan år 2030, och den förutspådda utvecklingen inom sektorn för förnybar energi fram till dess leder sannolikt till minskat intresse för dem.

Kärnkraften är inte utsläppsfri. Då man beaktar kärnkraftens hela livscykel (urandrift- och upparbetning, transporter, byggandet av kärnkraftverk, drift, nedmontering och omhändertagande av kärnavfall) ger ett kärnkraftverk upphov till minst 6-24 gånger mängden koldioxidekvivalenter jämfört med vind per enhet energi producerad under samma 100-års period.

 1. Kärnkraftverk är utsatta för klimatförändringen
 • Klimatförändringen förorsakar värmeböljor, stormar och översvämningar som kan vara katastrofala för kärnkraftverk. De kan lamslå elektriska system, odugliggöra kylmekanismerna och föranleda överhettning, eventuell härdsmälta och farliga radioaktiva utsläpp. Kärnkraftsreaktorer i Europa har redan varit tvungna att minska eller helt stänga produktionen på grund av det ovanligt varma vädret.
 1. Kärnavfallet är radioaktivt i hundratusentals år
 • Det avfall som reaktorerna ger upphov till förblir radioaktivt i tio- till hundratusentals år. För närvarande finns det ingenstans i världen fungerande slutlager för utbränt kärnbränsle. Största delen lagras i temporära utrymmen ovan jord och utgör ett dödligt hot mot människorna och miljön.

Kring år 2020 planerar Finland att ta i bruk ett slutlager för utbränt kärnbränsle, Onkalo, det första i världen i sitt slag. Detta trots att metoden som baserar sig på samma KBS-3 koncept (utvecklat av det svenska företaget SKB), som Mark- och Miljödomstolen för Sveriges del underkände i januari 2018. Detta anmärkningsvärda beslut har inte haft någon som helst inverkan på Onkalo projektet i Finland.

 5. Samma teknologi används för kärnkraft och kärnvapen

 • Ett land som anrikar uran för bränsleproduktion för kärnkraftverk kan använda anläggningen även för att tillverka klyvbart material för kärnvapen.

Rosatom planerar att leverera färskt bränsle som utvunnits ur använt ryskt bränsle till Hanhikivi 1-reaktorn. Sådan upparbetning sker från använt kärnbränsle från ryska atomubåtar. Det innebär att Hanhikivis elförbrukare kommer att investera i ryska militära nukleära program.

Både Areva (Frankrike) som bygger OL3 och Rosatom (Ryssland) som bygger Hanhikivi 1, ligger i länder med kärnvapen och är också inblandade i den militära nukleära sektorn.

6. Kärnkraftverk är farliga

 Förutom risker som orsakas av terrorattacker kan mänskliga fel och naturkatastrofer leda till farliga och kostsamma olyckor. Kärnkraftverk kan också utgöra militära mål. Under den senaste tiden har risken för militära konflikter med användning av vapen, inklusive kärnvapen, ökat.

Tjernobylkatastrofen år 1986 i Ukraina och Fukushima-katastrofen i Japan år 2011

ledde båda till omlokalisering av hundratusentals människor, kostade miljontals dollar och gav upphov till strålningsrelaterade dödsfall som fortfarande utvärderas. Cancerfrekvensen bland befolkningen, särskilt bland barn, som bor i närheten av Tjernobyl och Fukushima, ökade betydligt under åren efter olyckorna.

 7. Kärnkraften är odemokratisk och strider mot de mänskliga rättigheterna

 Kärnkraften är till sin natur inte transparent. Speciellt i länder där kärnkraftsföretagen tillhör staten, kan information om kraftverkens drift inklusive vinster och förluster, om nivån på den strålning som släpps ut i miljön och om eventuella läckage från anläggningen endast fås via företagens egna offentliga uttalanden som tenderar att inte återspegla de sanna siffrorna.

I många kärnkraftsländer, tystas organisationer och människor som motsätter sig kärnkraft ned och behandlas med respektlöshet. I Ryssland har sådana organisationer nyligen stämplats som utländska agenter och deras verksamhet har förbjudits.

 Dagens kärnkraftverk berör framtida generationer. Även om alla kärnkraftverk över hela världen stängdes omedelbart, fortsätter strålningen och avfallet som dessa anläggningar ger upphov till under driftstiden och nedmonteringen samt de irreversibla skador som de har åstadkommit naturen att utgöra enorma hot mot kommande generationer.

 Vi uppmanar beslutsfattarna i Finland att ompröva alla kärnkraftsprojekt och att allvarligt överväga Miljödomstolens beslut i Sverige innan Onkalo inom en snar framtid öppnas för använt kärnbränsle. Ett land med högteknologiska färdigheter bör investera i genuint hållbara energiproduktionsmetoder, inte kärnkraft.

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.