Debattartikel i Dagens Nyheter av mångårig medlem

Per Zetterlund, distriktsläkare i Lindesberg och mångårig medlem i Folkkampanjen, har skrivit en insändare om kärnkraftsavfallet inför det beslut om avfallslagret som snart tas.

”Invänta forskningen om slutförvaring av kärnavfallet”

Hittills har Sveriges kärnkraftsverk resulterat i 7 500 ton högaktivt avfall. Hur giftigt avfallet är blev tydligt vid Tjernobylkatastrofen. Vänta och låt den samlade forskningen i framtiden utvisa en säkrare slutförvaringsmetod än kopparkapslarna.

I slutet av januari ska det beslutas om förvaringen av vårt kärnkraftsavfall. Svensk kärnbränslehantering (SKB) har i mer än 40 års tid arbetat med att skapa en modell för slutförvaring av det förbrukade uranet.

Detta bränsle har under klyvningen i kärnkraftsverken bildat ett antal extremt farliga ämnen såsom plutonium, cesium, strontium.

En enkrona väger sju gram. Motsvarande mängd plutonium räcker för att skada fem miljoner människor om de får det i sig. Strontium 90 inlagras i ben och orsakar skelettcancer och leukemi. Barn är särskilt känsliga. De övriga isotoperna ger olika typer av cancer och genetiska skador.

Hittills har Sveriges kärnkraftsverk resulterat i 7 500 ton sådant högaktivt avfall. 7 500 ton motsvarar ungefär vikten av 5 000 personbilar. Ställer man dessa bilar i en rad blir den 20 kilometer lång.

Motsvarande mängd av detta giftiga avfall ska nu alltså gjutas in i kopparkapslar och deponeras i lera 500 meter nere i berget.

Hur giftiga de här ämnena är blev tydligt vid Tjernobylkatastrofen. Då spreds 1,5 kilo cesium och 14 gram radioaktivt jod över Sverige, främst Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Uppland och Västmanland. Denna lilla mängd medförde att man i de här landskapen inte längre kunde plocka bär och svamp eller äta viltkött och fisk.

Ett av bekymren med den kommande slutförvaringen är, att det är kärnkraftsverkens ägare själva som tagit fram den så kallade KBS 3-metoden för omhändertagandet av avfallet. Redan för mer än 40 år sedan bestämde man sig för förvaringsmetoden med kopparkapslar nedsänkta i bentonitlera på 500 meters djup i berget. Sen har man filat på metoden till en kostnad av 40 miljarder kronor utan att på riktigt utreda andra alternativ.

Många forskare har slagit bakut och förklarat att kopparkapslarna inte på långt när kan hålla i 100 000 år. Sverige har några av världens främsta forskare på korrosion på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm (KTH). Flera av dem har förkastat SKB:s kopparkapsel. De utgår ifrån att kapslarna i värsta fall kan komma att korrodera sönder redan efter några hundra år. De starkt upphettade kopparkapslarna ska placeras i en blöt lera med många ämnen som liksom värmen och den starka strålningen verkar korroderande.

Vidare har man sagt, att kapslarna behöver klara sig i 100 000 år och på något sätt har man lyckats få denna siffra etablerad. Strålningen från avfallet är dock nästan lika stor efter 200 000 år som efter 100 000 år och den är fortfarande inte försumbar efter en miljon år. I USA räknar man med 250 000 år.

Under de senaste två miljoner åren har vi haft ett tiotal istider på norra halvklotet. Ett istäcke som är några kilometer tjockt trycker då ner berggrunden betydligt. Under den tid som avfallslagret ska hålla tätt kan man räkna med nya istider.

Nu kommer man att perforera ett berg med 40 kilometer tätt liggande gruvgångar på 500 meters djup. Där skall man placera flera tusen mycket heta kopparkapslar nedborrade i hål i gångens botten. Hur klarar ett så sönderperforerat berg en istid? Ännu har ingen kommit på hur man ska kunna märka ut och varna framtida civilisationer för detta lager.

Sverige är det enda landet där man anser att man hittat en säker slutförvaringsmetod. Ingen annanstans i världen vet man i dag vad man ska göra med sitt avfall, utom i Finland där man som första land i världen redan börjat bygga sitt avfallslager enligt den svenska KBS-metoden. Inte ens intensivt forskande länder som USA, med sina cirka 130 reaktorer, har en aning om vad man ska göra med avfallet.

Sverige har haft tolv reaktorer som mest. Numera är sex av dem i bruk. Det finns mer än 400 aktiva kärnkraftsreaktorer i världen samt hundratalet nedlagda. Det globala avfallsproblemet är gigantiskt och ett stort hot mot livet på jorden.

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska godkänna slutförvaret innan det tas i bruk. Nyligen meddelades det att SSM godkänt kopparkapseln som förvaringsmetod, trots att en lång rad forskare och miljöorganisationer är tveksamma.

Korrosionsforskaren Peter Szakàlos vid KTH är kritisk till deras rapport och säger: ”Det finns väldigt mycket data som visar att koppar korroderar betydligt mer under dessa omständigheter än vad SKB anger.” Han har medhåll av en rad internationella experter.

Den lilla skara människor som utgör Strålsäkerhetsmyndigheten kanske håller i ett damoklessvärd och kan komma att avgöra om det biologiska livet i norra Europa utsätts för förödande strålning om några tusen år.

Det finns bara ett rimligt sätt att förhålla sig till allt detta: förvara inte slutavfallet i kopparkapslar. Avsluta prospekteringen av slutförvaret i berg. Vänta och låt hela mänsklighetens samlade forskning i framtiden utvisa en säkrare slutförvaringsmetod.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Debattartikel i Dagens Nyheter av mångårig medlem

Replik: ”Med en planerad ekonomi kan vi rädda klimatet”

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Replik: ”Med en planerad ekonomi kan vi rädda klimatet”

Uttalande: Hotet om misstroendeförklaring är inte seriöst

De fyra konservativa partierna i riksdagen driver en helt orealistisk kärnkraftspropaganda som grundbult i sin klimatpolitik. Däri ingår att avfallsfrågan ska ses som oproblematisk och man gör allt för att hetsa fram ett beslut i regeringen som passar de fyra.

Den civila kärnkraften, som skulle bana väg för atombomben, har exploaterats i snart 70 år – utan att någon på allvar tagit sig an problemet med det radioaktiva avfallet. Ett svenskt alternativ, den så kallade KBS-3 metoden, lokaliserad i Forsmark, har dock utretts och förordats av kärnkraftsindustrin. En noggrann granskning i Mark- och Miljödomstolen kom fram till att metoden inte kunde godkännas utan komplettering.

Den vetenskapliga expertisen är splittrad när det gäller bedömningen av KBS-3 och särskilt kopparkapselns motståndskraft. Det handlar om att på ett säkert sätt ta hand om ett avfall som är farligt för mänskligheten i minst 100 000 år.

Efter 70 års underlåtenhet och inför 100 000 års hantering blir det allvarligt löjeväckande att försöka pressa fram ett dagssnabbt beslut i ett ärende som inte är färdigberett och att hota med en misstroendeförklaring mot den nya klimat- och miljöministern. Inte minst för den som tror på kärnkraftens framtid borde det vara angeläget att avfallet kan tas omhand på ett absolut säkert sätt.

Folkkampanjen välkomnar regeringens besked att beslut är att vänta 27 januari 2022 och återkommer då med våra synpunkter på detta beslut.

Stockholm den 8 december 2021
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Jan Strömdahl, ordförande

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uttalande: Hotet om misstroendeförklaring är inte seriöst

Höstmöte på temat Klimatrörelsen, fredsrörelsen och kärnkraften

Tid: Fredagen den 19 november 2021 klockan 15-17
Plats: På Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84264124581) och på Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm)

Somliga anser att ny kärnkraft är nödvändig för att rädda klimatet och elförsörjningen. Andra anser att ny kärnkraft är för långsam, dyr och farlig och att den kan bromsa satsningar på förnybar el. Bland forskare finns en viss oenighet och bland politiker en stor polarisering.

Inom klimatrörelsen finns en osäkerhet och en viss ovilja att ta i frågan. Inom fredsrörelsen finns också en tendens att avskilja kärnkraften från kampen mot kärnvapen.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen ser sig som en del av såväl klimatrörelsen som fredsrörelsen och tvekar inte när det gäller sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Men vi vill gärna få till en diskussion inom klimat- och fredsrörelserna.

Vi bjuder på fika.

Hjärtligt välkomna!

Jan Strömdahl, FMKK:s ordförande
jfstromdahl@gmail.com, 070-4388841

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höstmöte på temat Klimatrörelsen, fredsrörelsen och kärnkraften

FMKK:s styrelse hörs i kärnkraftsdebatten

Styrelseledamoten Roland von Malmborg skrev till P1 Nordegren och Epstein efter att Chalmers-professorn Christer Ekberg lobbade för ”4:e generationens” kärnkraft den 27 oktober.

”Till Nordegren och Epstein. Jag föreslår starkt att ni som allsidig kompensation för Christer Ekbergs ensidiga atomvurm tar in, i ert program, docenten i atomfysik Lars Broman, Falun, som offrat lönsam karriär, genom att hävda för atomindustrin obehagliga
fakta. Jag, Roland von Malmborg i Saltsjöbaden, kan också ställa upp, som lekman. Som 16-åring var jag för kärnkraft, sedan satte jag mig in i fakta, som att den ’försumbara radioaktiviteten’, nedströms Hanford-anläggningen, likt DDT, anrikades i näringskedjorna till en halv miljon gånger starkare i rovfågeläggens gula. I 60 år har jag följt atomkraftens
många aspekter.”

Läs hela hans inlägg

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FMKK:s styrelse hörs i kärnkraftsdebatten

Varför så tyst om kärnkraftverket i vårt grannland?

Lena Lagerstam, initiativtagare till Kärnkraftsfritt Bottenviken, skriver i Norrländska Socialdemokraten: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har nyligen skickat ett yttrande till finska Arbets- och näringsministeriet om Fennovoimas nya ansökan om bygglov för kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Vi vädjar till Finlands regering och riksdag att satsa på förnybar energi, energisparande och energieffektivisering i stället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.

De snabba klimatförändringarna kräver stora omställningar och tiden är knapp. Den finskryska reaktorn Hanhikivi 1 måste stoppas.

Varför är det så tyst i en fråga som berör oss alla och som lägger över ett tungt ansvar på kommande generationer?

Kärnkraftverket Hanhikivi1 skulle få negativa konsekvenser för vår livsmiljö och medföra ökad risk för terror, sabotage och spridning av kärnvapen. En stor och djup hamn har redan byggts på Hanhikivi längst upp i Östersjön.

Bottenvikens hav, kust och skärgård är en världsunik, känslig miljö. Ett kärnkraftverk skapar oro och skulle minska möjligheterna för näringar som grundar sin verksamhet på ren oförstörd natur, som giftfritt jordbruk, rennäring, yrkesfiske, natur- och kulturturism. Ett kärnkraftverk motverkar även kraven i EU:s ramdirektiv för vatten som gäller i både Finland och Sverige med syfte att skydda och förbättra vattenkvaliteten i de bägge medlemsstaternas kustvatten.

Hanhikivi1 skulle släppa ut stora mängder spillvärme, 2000 MW skulle belasta Bottenviken som redan stressas av miljöbelastning från bland annat industrier och ökande vattentemperaturer på grund av global uppvärmning. Reaktorn skulle bli den smutsigaste i Finland då den inte uppfyller Helsingforskonventionens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.

Fennovoima har lämnat in dokumentation för ett mellanlager för använt kärnbränsle i vattenbassänger. Något Esbo-samråd kommer inte att genomföras. Mellanlagret innebär stora risker och svenska myndigheter måste absolut kräva att få ge synpunkter i ett samråd. Livsfarligt, hett kärnavfall skulle ligga vid stranden utanför reaktorn och användas i mer än hundra år. Troligen skulle mellanlagret användas längre tid i väntan på deponering i ett slutförvar i 100 000 år. Det är 4000 generationer i framtiden som måste leva med det. En MKB för ett slutförvar tas fram först på 2040-talet. Skrämmande att Svensk Kärnbränslehantering AB:s förslag med kopparkapslar ska användas i Finland. Metoden är inte godkänd i Sverige på grund av riskerna för läckage.

Kärnkraftsprojektet Hanhikivi1 genomförs med ryska Rosatom som huvudentreprenör, de ska leverera en nyckelfärdig reaktor och ett upparbetat specialbränsle. Djupt oroande att en statlig koncern inom kärnkraft, kärnvapen, kärnbränsle, uranbrytning, anrikning och strålsäkerhet ska ha detta ansvar. Det finns en nära koppling mellan kärnkraft och kärnvapen. Hanhikivi1 skulle bidra till ökad geopolitisk instabilitet i regionen.

Rosatom har hittills inte kunnat uppfylla finska krav på säkerhet och regeringens behandling av bygglovsansökan har försenats flera år. Nu erkänner Fennovoima att ”till följd av den internationella karaktären är projektet förknippat med risker som hänför sig till internationell politik”.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken bildades för 10 år sedan och vi fortsätter kämpa till kärnkraftverket är stoppat!

Lena Lagerstam, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Varför så tyst om kärnkraftverket i vårt grannland?

Föreläsning: Regeringen måste signera och riksdagen måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu!

Tid: Söndagen den 26 september 2021 klockan 14-16
Plats: Sandlersalen, ABF-huset (Sveavägen 41), Stockholm

Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på klimat och miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad sjukvård.

55 stater har nu ratificerat FN:s konvention som förbjuder kärnvapen, vilket blev lag i FN-systemet i januari. Tyvärr hör Sverige inte till dessa fast Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att FN-konventionen inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet.

Detta möte är en del av en kampanj med syfte att samordna arbetet i en rad organisationer (hittills omkring 60) och pressa regeringen att signera avtalet och riksdagen att ratificera det för att Sverige tillsammans med andra icke-kärnvapenstater på sikt ska tvinga kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen avskaffa kärnvapnen.

Medverkande:
– Rolf Ekéus, före detta ambassadör och freds- och antikärnvapenförespråkare.
– Ingela Mårtensson, före detta liberal riksdagspolitiker och medlem i Kvinnor för Fred. Diskussion.

Musik:
Xavier Castro och Jan Hammarlund.

Arrangörer:
Arbetsgruppen Kärnvapenförbud.nu, Sveriges fredsråd

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Föreläsning: Regeringen måste signera och riksdagen måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu!

Uttalande

Svensk kärnkraft har gått på övertid i 11 år. Det hade inte skadat om den tvingats släcka ner 2024. Det hade stimulerat skarpa besparingar, effektiviseringar och utbyggnader av förnybar energi.

Ändå välkomnar vi att regeringen godkänner en utökning av mellanlagret i Oskarshamn. Det behöver inte tas i bruk om kärnkraften går i konkurs.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
2021-08-26

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uttalande

Folkkampanjen deltar i digitala Almedalen 2021

Kan kärnkraften rädda klimatet?

Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK
Dag: 6/7 2021 14:00-15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Ämnesområden: Energi, Klimat/miljö
Språk: Svenska

Plats: Digitalt evenemang

Det finns de som tror på kärnkraften som räddare av klimatet och elförsörjningen. Fyra av riksdagspartierna ansluter sig till den tron. Vi menar att det behövs en folkbildningsinsats kring kärnkraften.

Genom fem åttaminutersföreläsningar och lika många och långa diskussionspass vill vi granska kärnkraften och dess konsekvenser med hjälp av några av Sveriges främsta experter. De fem områden vi går igenom är följande: 1. Kärnkraftens och alternativens framtid. 2. Har alla glömt kärnkraftens ”osannolika” risker? 3. Kärnavfallet – ett globalt problem för dagen och all framtid. 4. Drömmen om små söta och billiga atomreaktorer. 5. Kärnkraften och dess siamesiska tvilling, kärnvapen.

Medverkande:

  • Tomas Kåberger
  • Lars Broman
  • Johan Swahn
  • Wolfgang Ranke
  • Maj Wechselmann
  • Jan Strömdahl (moderator)
Kontaktperson: Jan Strömdahl, ordförande FMKK, 070-4388841, jfstromdahl@gmail.com
#hashtagg: #elenergi, #förnybart, #kärnkraft


Varmt välkomna till kärnkraftsseminariet i Almedalen!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen deltar i digitala Almedalen 2021

Upprop från kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Arbetsgruppen för Kärnvapenförbud. Nu! inbjuder fortsatt folkrörelser och enskilda att delta i denna rikskampanj och skriva under dess upprop för att regeringen snarast ska signera och riksdagen ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. Läs hela uppropet här.

Vill du skriva under? Hör av dig till sammankallande för kampanjen tillika FMKK:s ordförande Jan Strömdahl, jfstromdahl@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Upprop från kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!