Öppet brev till Sveriges regering

För klimatet och folkhälsans skull – överge den livsfarliga och dyra kärnkraften

Regeringen har inlett ett arbete med syfte att underlätta för ny kärnkraft. Ett första steg är att ändra i Miljöbalken och Kärntekniklagen för att tillåta planering av kärnkraft på nya platser i Sverige.

Flera av remissvaren är kritiska till det mycket knapphändiga underlaget. Folkhälsomyndigheten anser sig inte kunna ta ställning till förslaget eftersom det helt saknas analyser av hur nya kärnkraftverk, utspridda över landet, kan komma att påverka människors hälsa.

Chalmers tekniska högskola saknar bland annat analyser av hur ansvar och kostnader för reaktorhaverier, sabotageskydd och ökad avfallshanteringen ska fördelas. De skriver ”.. ett så här tunt underlag kan anses stå i strid med ambitionen i regeringsformens bestämmelser om beslutsunderlag”. Detta tillsammans med ytterligare ifrågasättande av underlaget innebär att Chalmers inte kan tillstyrka förslaget.

Den pamflettartade promemorian är fylld av lovord över vad en kärnkraftsutbyggnad kan åstadkomma. Inget av påståendena verifieras med fakta och vissa är direkt felaktiga. Exempelvis redovisas inga fakta som talar för att ett kraftsystem byggt på kärnkraft skulle vara kostnadseffektivt. Även det återkommande påståendet att ny kärnkraft är avgörande för elektrifiering av industri och transporter saknar faktaunderlag.

Det mest häpnadsväckande påståendet är ”Förslaget har i sig ingen direkt påverkan på miljön, klimatet eller människors hälsa”. Den enda negativa påverkan som nämns är de olägenheter med schaktmassor, buller och trafik som uppstår när man behöver bygga ut lagren för olika typer av radioaktivt avfall.

Vi vill upplysa om att:

 • Mer kärnkraft kräver mer uranbrytning och/eller upparbetning av använt kärnbränsle. Båda är synnerligen miljö- och hälsoskadliga verksamheter.
 • Från alla kärnkraftverk släpps det ut radioaktiva ämnen som är klart skadliga för folkhälsan.
 • Risken för stora utsläpp vid reaktorhaverier är inte noll, inte ens för de hittills orealiserade SMR.
 • Kärnkraftsreaktorer spridda över landet kräver ökade transporter av farliga ämnen (radioaktivt bränsle och avfall) vilket ökar risken för negativ miljö- och hälsopåverkan.

Vi uppmanar regeringen att lägga Tidöavtalets energiavsnitt i papperskorgen och sluta envisas med dyr och farlig kärnkraft. Lyft blicken och se till Sveriges elförsörjning i stort! Det finns en enorm potential vad gäller energieffektivisering och sparande vilket gör att utbyggnad av både nät och elproduktion kan hållas på en rimlig nivå.

I en nyligen publicerad rapport från Chalmers om framtidens elsystem visas tydligt att ett system byggt på sol-, vind- och vattenkraft och tillhörande tekniker för lagring och effektreglering är det mest optimala vad gäller både kostnader och tidsåtgång för utbyggnad. All fakta talar för en massiv satsning på energieffektivisering och på förnybara energikällor med olika lagringsmöjligheter.

För miljöns, klimatets och folkhälsans skull uppmanar vi regeringen att byta spår. Låt energipolitiken bygga på vetenskap i stället för på partsinlagor från kärnkraftsindustrin!

Thordis Samuelsson, vice ordförande
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
2023-09-06

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Öppet brev till Sveriges regering

Hiroshimadagen

Women In Black-aktion vid Näsåkers kyrka den 6 augusti, Hiroshimadagen 2023.

Kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter pågår ständigt världen över. Fortfarande blir kvinnor som utsätts för övergrepp sällan trodda och få förövare blir dömda. Nu står vi inför ytterligare ett hot. Våldtäkter i främmande land är det vanligaste brottet soldater begår och som Nato-personal har de juridisk immunitet. Det finns vittnesmål runt hela världen, flickor och kvinnor tystas och skambeläggs och männen går fria då dessa brott sällan lagförs i hemlandet. Det är nog nu, vi måste tala klarspråk!

Annica, Ragnhild och My
Medlemmar i FMKK

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hiroshimadagen

Folkkampanjen på Urkult 3 – 5 augusti

AFFISCH URKULT 2023

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen på Urkult 3 – 5 augusti

Film- och kulturfestival på Folkets Hus i Jokkmokk den 2-3 juni

Vi i Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen inbjuder tillsammans med föreningen Kvinnor för Fred till två dagar med musik, film, föredrag och samtal med regissörerna!

Välkomna!

Affisch Jokkmokk

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Film- och kulturfestival på Folkets Hus i Jokkmokk den 2-3 juni

Ny broschyr från Värmland mot kärnkraft

Värmland mot kärnkraft har tagit fram en broschyr, kopplat till en utställning de satt ihop.

Broschyren hittar du här!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny broschyr från Värmland mot kärnkraft

Folkkampanjens remissyttrande

Läs gärna Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Värmland mot Kärnkrafts samt andra viktiga remissvar på promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg.

KN2023_01921-69 Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen och föreningen Värmland mot Kärnkraft

KN2023_01921-59 Remissyttrande-Ny_karnkraft-Greenpeace

KN2023_01921-29 Kävlinge kommun, Ny kärnkraft i Sverige, ett förs

KN2023_01921-60 Remisssvar Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg, Miljöpartiet de gröna Gävle

KN2023_01921-68 Kungliga Örlogsmannasällskapet

KN2023_01921-75 Remissvar Miljöpartiet de gröna i Uppsala län

KN2023_01921-70 Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall

KN2023_01921-85 Institutionen för Nationalekonomi med Statistik Göteborgs universi

Länken till de tillfrågade remissinstanserna finns här: https://www.regeringen.se/remisser/2023/01/remiss-av-promemorian-ny-karnkraft-i-sverige–ett-forsta-steg/

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjens remissyttrande

Uttalande antaget vid årsmöte för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Till Sveriges regering

Ingen kärnkraft i IPCC:s klimatomställning

Den 20 mars 2023 kom FN:s klimatpanel, IPCC, med sina slutsatser från de rapporter som publicerats under 2018-2023. Den sammanfattande IPCC-rapporten riktar sig speciellt till politiska beslutfattare och budskapet är tydligare än någonsin: vi står inför aldrig tidigare skådade konsekvenser och kraftfull handling behövs fort. De kommande sju åren är helt avgörande för möjligheten att vända klimatkrisen.

En av åtgärderna som förs fram i rapporten är att det krävs mycket större satsningar på energieffektivisering och på förnybar energi. Energieffektivisering för att potentialen är enorm och mycket kan genomföras snabbt, utan allt för kostsamma investeringar. Förnybar energi för att tekniken finns, kostnaderna är låga och utbyggnaden kan gå fort.

Vi är allvarligt bekymrade över den svenska regeringens bakvända klimatpolitik. Den består av noll satsning på energieffektivisering och miljardsatsningar på mer el från nya dyra och farliga kärnkraftverk. När vi räknar in uranbrytning, bränsleframställning, byggandet av reaktorer och evighetsförvaring av avfallet är kärnkraften varken fossilfri eller miljövänlig. Oavsett hur många statliga miljarder som satsas tar det minst 10 – 15 år innan ett enda nytt kärnkraftverk kan finna på plats. Dessutom överstiger kostnaderna för el från ny kärnkraft vida kostnaderna för el från de förnyelsebara kraftslagen. Kelgrisen SMR kommer inte att ändra på dessa fakta.

Vi uppmanar regeringen att noggrant studera IPCC-rapporten och börja agera i enlighet med rapportens slutsatser. Sverige ska använda resurserna till verklig klimatomställning, inte slösa bort dem på en farlig och överspelad teknik som kärnkraft. Ni har ansvar för fyra av de sju åren vi har på oss. Vakna upp ur kärnkraftsdrömmen och sätt i gång med klimatomställning på riktigt!

Uttalande antaget 2023-03-26 vid årsmöte för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Publicerat i bland annat Folkbladet den 2 april 2023

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uttalande antaget vid årsmöte för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kallelse till årsmöte

Tid: Söndagen den 26 mars 2023 klockan 13.00
Plats: Digitalt på Zoom och på Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40 i Stockholm)

Viktigt att anmäla deltagande före den 18 mars till info@folkkampanjen.se
Dagordningen ser ni här och årsmöteshandlingarna skickas ut innan mötet.

Dagordning

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av dagordning
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. föredragning av revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av budget
 15. behandling av förslag från styrelsen
 16. behandling av inkomna motioner
 17. fastställande av antal styrelseledamöter
 18. val av ordförande och kassör – val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 20. val av representation i Milkas
 21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
 22. val av valberedning, varav en utses som sammankallande
 23. övriga frågor som angivits i kallelsen
 24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Hoppas vi ses!
Jan Strömdahl

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte

Läs Folkkampanjens senaste Medlemsnytt Medsols!

Medsols-Medlemsnytt-2023-sid1

Medsols-Medlemsnytt-2023-sid2-3

Medsols-Medlemsnytt-2023-sid4

Vill du bli medlem? Kontakta kansliet på 08-84 14 90 / int +468 841490
Telefontider: måndag, tisdag och onsdag klockan 09–12

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Läs Folkkampanjens senaste Medlemsnytt Medsols!

”Slopa kärnkraften” – klimataktion i Halmstad

Gunaino Enqvist syns hålla i banderollen. Foto: Gunaino Enqvist

Frida Enqvist, Frans och Monica Persson. Foto: Gunaino Enqvist

Klimataktion i Halmstad lördagen den 28 januari 2023. Det var en kall, regnig och blåsig dag. Många bilister passerade och gav positiva tecken mot banderollen, gjord av Gunaino Enqvist (till vänster i högra fotot). Efter drygt en timme var de samlade genomfrusna och fick värma sig på ett café.

Klimatprotesten är en gemensam aktion med folk från Halmstad och Laholm en gång i månaden.

Susanne Gerstenberg

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Slopa kärnkraften” – klimataktion i Halmstad