Välkommen till FMKK:s årsmöte

Söndagen den 27 mars 2022 klockan 13.00 i Solidaritetshuset + Zoom

Dagordning

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
4. fastställande av dagordning
5. val av ordförande och sekreterare för mötet
6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. föredragning av revisorernas berättelse
9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
13. fastställande av verksamhetsplan
14. fastställande av budget
15. behandling av förslag från styrelsen
16. behandling av inkomna motioner
17. fastställande av antal styrelseledamöter
18. val av ordförande och kassör – val av övriga styrelseledamöter och ersättare
19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
20. val av representation i Milkas
21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
22. val av valberedning, varav en utses som sammankallande
23. övriga frågor som angivits i kallelsen
24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.