Om Fokkampanjen

 
- Arbetsgivarorganisation  
- Bokföringstjänster  
- E-post  
- IBAN- nummer  
- Kansli  
- Kollektivavtal  
- Medlemsavgift  
- Moms  
- Organisationsnummer  
- Plusgirokonto  
- Reseräkning  
- Revisorer  
- Stadgarna  
- Styrelsen  
- Syfte  
- Telefon  
- Valberedning  
- Verksamhetsplan  
- Web-master  
     

*****************************************

 
     
Styrelsen 2013-2014 Petra Modée, Sundsvall, ordförande  

  vald 24 mars 2013

Rolf Hansson, Söderhamn, vice ordförande  
  Monica Dahlby, kassör, Uppsala  
  Birger Eneroth, Lidingö  
  Gunilla Hansson, Stockholm  
  Ditta Rietuma, Haninge  
  My Leffler, Ljusdal  
     
   suppleanter

Peter Eller

 
   

Kent Pettersson

 
 

Måna Wibron

 
 

Malin Larsson

 
 

Ulla Klötzer

 
 

Joakim Månsson Bengtsson

 
 

Bengt Berg

 
     
Valberedning Dan Westin, Norrtälje,  sammankallande
    Norrtälje,Dillingby Noa 1, 761 91 Norrtälje /073-3945365 / 0176-57715
^
  Roland von Malmborg, Stockholm,
  
von.malmborg (at)musiker.nu
 
  Eduardo Hornos Ledoux, Stockholm 
  
eduhorno (at)hotmail.com
 
  Eugenia Klang  
     
Revisorer Britta Kahanpää, Vikbolandet ^
  Eva Linderoth, Uppsala  
  Agneta Liljesköld  
     
Bokföringstjänster

 

Sero    att: Christina Karlsson
Box 57
731 22 Köping
Tel: 0221-821 01
^
     
Kollektivavtal Ja, Folkkampanjen har kollektivavtal ^
     
Syfte Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 21 mars 1980.

Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för
  – att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
  – att satsa på förnyelsebara energikällor
  – ett resursbevarande samhälle
  – att avskaffa kärnvapnen
Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften
^
     
Kansli Solidaritetsrörelsens Hus          Karta till vårt kansli
Tegelviksgatan 40
116 41 STOCKHOLM
^
        Telefontider måndag - torsdag  kl 14 - 16  
     
Telefon 08-84 14 90 /   int +468 841490 ^
     
E-post info@folkkampanjen.se ^
     
Organisationsnummer: 802008-2445 ^
     
Moms Fokkampanjen redovisar inte moms ^
     
Arbetsgivarorganisation: Folkkampanjen är medlem i IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. ^
     
Reseräkning ^
     
Plusgirokonto 3 00 90-5 ^
     
IBAN-nummer För utlandsbetalningar finns följande uppgifter:
IBAN är SE07 9500 0099 6026 0030 0905

Alternativt så kan man ange:
  Plusgiro (tidigare postgiro)
  Plusgirot Bank
  S105 06 Stockholm
SWIFT Kod PGSISESS
IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det används framför allt för utlandsbetalningar, och är ett villkor för att betalningar inom EU ska få det låga EU-priset.
^
     
Web-master e-post till web-master  
     

 
**************

STADGAR  för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen   ^

Antagna vid Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen kongress 1995 i Stockholm.
Reviderade på Riksårsmötet 2006 i Stockholm och 2009 i Uppsala.

§ 1

Organisationens namn är Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

§ 2

Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för
   – att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
   – att satsa på förnyelsebara energikällor
   – ett resursbevarande samhälle
   – att avskaffa kärnvapnen
Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften
 

§ 3

Medlem i organisationen blir den fysiska person som betalar av Riksårsmötet fastställd årsavgift. Årsavgift gäller för kalenderår. Avgift kan tas upp a lokal organisation.

Medlemmar kan organisera sig i lokala grupper. Organisation och stadgar för lokalorganisationen antas av dess medlemsmöte och skall stå i överensstämmelse med Folkkampanjens stadgar. För att lokalorganisation skall kunna upprättas måste den ha minst 10 medlemmar, ha utsett en styrelse och aktivt bedrivit verksamhet. Lokalorganisationer kan sammansluta sig i regionala samarbetsorgan. Om lokalorganisation har upphört äger riksorganisationen rätt att avsluta lokalorganisationens postgiro- och bankkonton och överföra eventuella saldon till riksorganisationen.

§ 4

Riksårsmötet är Folkkampanjens högsta beslutande organ. Riksårsmöte hålls före den 15 april på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 90 dagar före Riksårsmötet.

Medlem och lokal grupp har rätt att sända motioner till Riksårsmötet. De ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före Riksårsmötet.

Fullständiga årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt motioner och styrelsens utlåtande om dessa ska föreligga senast tre veckor före Riksårsmötet.
Om styrelsemedlem eller annan medlem före januari månads utgång skriftligt begär att en fråga tas upp på Riksårsmötet ska uppgift om detta lämnas i årsmöteshandlingarna.
Röstberättigade id Riksårsmötet är alla medlemmar som betalt medlemsavgift för det gångna verksamhetsåret.

Vid Riksårsmötet tillämpas reskostnadsutjämning.
 

§ 5

Vid Riksårsmötet behandlas följande ärenden:
   – mötets öppnande
   – fastställande av röstlängd
   – fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
   – fastställande av dagordning/föredragningslista
   – val av ordförande och sekreterare för mötet
   – val av två protokollsjusterare och rösträknare
   – föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisningen
   – föredragning av revisorernas berättelse
   – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   – disposition av resultat ensligt den fastställda balansräkningen
   – fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
   – presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
   – fastställande av verksamhetsplan
   – fastställande av budget
   – behandling av förslag från styrelsen
   – behandling av inkomna motioner
   – fastställande av antal styrelseledamöter
   – val av ordförande och kassör   – val av övriga styrelseledamöter
   – val av två revisorer och två revisorsuppleanter
   – fastställande av årsavgift inklusive fastställande a den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
   – val av valberedning, varav en utses som sammankallande
   – övriga frågor som angivits i kallelsen
   – övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut).
 

§ 6

Alla beslut fattas med enkel majoritet - utom i de fall som anges i paragraf 11, 12, 13 och 14. Skulle vid en eventuell rösträkning lika antal röster förekomma, ska lottning avgöra. Rösträtt får ej utövas med fullmakt från medlem som är förhindrad att deltaga i Riksårsmötet.
 

§ 7

Extra Riksårsmöte hålles när styrelsen så beslutar, när revisorerna påfordrar eller efter framställning av minst 10 procent av röstberättigade medlemmar. Kallelse till extra Riksårsmöte ska utgå minst 30 dagar före Riksårsmötet med angivande a de ärenden som föranlett extra Riksårsmöte.
 

§ 8

Styrelsen består a minst sju och högst elva ledamöter samt elva suppleanter. Mandattiden för ordförande och kassör är ett år. Övriga ledamöter väljs för en period av två år, dock med ett års förskjutning så att ungefär halva styrelsen avgår varje år. Styrelseledamot kan väljas om.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år eller när ordföranden eller minst tre styrelseledamöter så begär. Mellan sammanträdena fungerar ett verkställande utskott. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande, dock minst fem ledamöter. Styrelsen fastställer sin arbetsordning och godkänner de arbetsgrupper och utskott som behövs för verksamhetens genomförande och tillsätter sammankallande i arbetsgrupper och utskott.

Styrelsen leder organisationens verksamhet i enlighet med Riksårsmötets anvisningar och ansvarar för organisationens ekonomiska åtaganden. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster segrar den mening som företräds av vid sammanträdet sittande ordförande.

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar.
 

§ 9

Räkenskapsåret är 1 jan - 31 december.
Föreningens revisorer ska löpande granska föreningens verksamhet och ekonomi. Revisorerna har rätt att när de så önskar ta del av samtliga protokoll, räkenskaper och andra handlingar som berör organisationens verksamhet.
 

§ 10

Valberedningen består av minst tre personer, som inte är revisorer eller styrelsemedlemmar. Därav är en sammankallande. Valberedningen ska till Riksårsmötet presentera förslag till organisationsordförande, kassör, övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter. Valberedningen får inte föreslå sig själva till några poster.
 

§ 11

Nya stadgar träder i kraft efter att ha tagits med 2/3 majoritet på två efter varandra följande Riksårsmöten, varav ett ordinarie. Dock krävs för ändring av paragraf 2 och 14 beslut vid Riksårsmöte med minst 9/10 majoritet.
 

§ 12

Medlem som aktivt motarbetar föreningens intressen och syften och som efter skriftligt påpekande därom ej vidtar rättelse, kan uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne. Överklagas beslutet ska frågan behandlas på nästkommande Riksårsmöte, varvid den uteslutne har närvaro- och yttranderätt. Slutligt avgörande i uteslutningsfrågan fattas av Riksårsmötet med minst 2/3 majoritet.
 

§ 13

Beslut om upplösning av organisationen är endast giltig sedan det godkänts i två Riksårsmöten, varav minst ett ordinarie med minst tre månaders mellan rum eller med minst 9/10 majoritet vid ett Riksårsmöte
 

§ 14

Organisationens tillgångar ska i tillfälle av organisationens upplösning tillfalla partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som arbetar aktivt mot kärnkraft. 

 

 

 

 

 *****************************************

Verksamhetsplan för mandatperioden 2011-2012

kommer

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

 

^