Dagordning FMKK årsmöte 14 april 2019 kl 10.00-12.00

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av dagordning
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. föredragning av revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultat- och balansräkning
 10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av budget
 15. behandling av förslag från styrelsen
 16. behandling av inkomna motioner
 17. fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 18. val av ordförande, kassör, övriga 7-11 styrelseledamöter och högst tre suppleanter
 19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 20. fastställande av årsavgift
 21. val av minst tre valberedare, varav en utses som sammankallande
 22. val av 2 styrelseledamöter, 2 suppleanter, revisor och ombud till Milkas årsstämmor 2019
 23. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)
 24. årets FMKKare hyllas och årsmötet avslutas

Möteshandlingar (som PDFer):

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.