Nobels fredspris till ICAN – där FMKK (Värmland) är medlem

Uttalande från ICAN  International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Nobels fredspris 2017

It is a great honour to have been awarded the Nobel Peace Prize for 2017 in recognition of our role in achieving the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. This historic agreement, adopted on 7 July with the backing of 122 nations, offers a powerful, much-needed alternative to a world in which threats of mass destruction are allowed to prevail and, indeed, are escalating.

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) is a coalition of non-governmental organizations in one hundred countries. By harnessing the power of the people, we have worked to bring an end to the most destructive weapon ever created – the only weapon that poses an existential threat to all humanity.

This prize is a tribute to the tireless efforts of many millions of campaigners and concerned citizens worldwide who, ever since the dawn of the atomic age, have loudly protested nuclear weapons, insisting that they can serve no legitimate purpose and must be forever banished from the face of our earth.

It is a tribute also to the survivors of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki – the hibakusha – and victims of nuclear test explosions around the world, whose searing testimonies and unstinting advocacy were instrumental in securing this landmark agreement.

The treaty categorically outlaws the worst weapons of mass destruction and establishes a clear pathway to their total elimination. It is a response to the ever-deepening concern of the international community that any use of nuclear weapons would inflict catastrophic, widespread and long-lasting harm on people and our living planet.

We are proud to have played a major role its creation, including through advocacy and participation in diplomatic conferences, and we will work assiduously in coming years to ensure its full implementation. Any nation that seeks a more peaceful world, free from the nuclear menace, will sign and ratify this crucial accord without delay.

The belief of some governments that nuclear weapons are a legitimate and essential source of security is not only misguided, but also dangerous, for it incites proliferation and undermines disarmament. All nations should reject these weapons completely – before they are ever used again.

This is a time of great global tension, when fiery rhetoric could all too easily lead us, inexorably, to unspeakable horror. The spectre of nuclear conflict looms large once more. If ever there were a moment for nations to declare their unequivocal opposition to nuclear weapons, that moment is now.

We applaud those nations that have already signed and ratified the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and we urge all others to follow their lead. It offers a pathway forward at a time of alarming crisis. Disarmament is not a pipe dream, but an urgent humanitarian necessity.

We most humbly thank the Norwegian Nobel Committee. This award shines a needed light on the path the ban treaty provides towards a world free of nuclear weapons. Before it is too late, we must take that path.

Översättning från Google translate

Nobels fredspris 2017

Det är en stor ära att ha tilldelats Nobels fredspris 2017 i erkännande av vår roll i att uppnå fördraget om förbud mot kärnvapen. Denna historiska överenskommelse, som antogs den 7 juli med stöd av 122 nationer, erbjuder ett kraftfullt och välbehövligt alternativ till en värld där hot mot massförstörelse får råda och är faktiskt eskalerande.

Den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (ICAN) är en koalition av icke-statliga organisationer i etthundra länder. Genom att utnyttja folkets makt har vi arbetat för att få ett slut på det mest destruktiva vapen som någonsin skapats – det enda vapnet som utgör ett existentiellt hot mot hela mänskligheten.

Detta pris är en hyllning till de outtröttliga ansträngningarna från många miljoner kampanjer och berörda medborgare över hela världen, som från och med början av atomåldern har protesterat kraftfullt mot kärnvapen och insisterat på att de inte kan tjäna något legitimt syfte och måste vara förvisade för alltid från ansiktet på vår jord.

Det är också en hyllning till de överlevande av atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki – hibakusha – och offer för kärnvapenprovsexplosioner runt om i världen, vars uppenbara vittnesbörd och otvivlande förtal var avgörande för att säkra detta landmärkeavtal.

Fördraget äventyrar kategoriskt de värsta massförstörelsevapen och etablerar en tydlig väg mot deras totala eliminering. Det är ett svar på det internationella samhällets ständigt djupare oro, att all användning av kärnvapen skulle medföra katastrofal, utbredd och långvarig skada på människor och vår levande planet.

Vi är stolta över att ha spelat en viktig roll för skapandet, bland annat genom förespråkande och deltagande i diplomatkonferenser, och vi kommer att arbeta med stöd i de närmaste åren för att säkerställa en fullständig implementering. Någon nation som söker en mer fredlig värld, fri från kärnvapenstriden, kommer utan dröjsmål att underteckna och ratificera detta avgörande avtal.

Tro på vissa regeringar att kärnvapen är en legitim och väsentlig säkerhetskälla är inte bara missvisad, men också farlig, eftersom den uppmuntrar till spridning och undergräver nedrustning. Alla nationer bör helt och hållet avvisa dessa vapen – innan de någonsin används igen.

Det här är en tid med stor global spänning, när eldig retorik alltför lätt kan leda oss, oförderligt, till oförstörbar fasan. Spöken om kärlekskonflikt väcker en gång en gång. Om det någonsin fanns ett ögonblick för nationer att förklara sin otvetydiga motstånd mot kärnvapen, är det ögonblicket nu.

Vi välkomnar de nationer som redan har undertecknat och ratificerat fördraget om förbud mot kärnvapen, och vi uppmanar alla andra att följa deras ledning. Den erbjuder en väg framåt i en tid av alarmerande kris. Nedrustning är inte en rördröm, utan en brådskande humanitär nödvändighet.

Vi tackar ödmjukt Nobelkommittén. Denna utmärkelse belyser den väg som förbudsfördraget ger mot en värld fri från kärnvapen. Innan det är för sent måste vi ta den vägen.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.